1 januari 2024: De nieuwe Omgevingswet

Reading Time: < 1 minuut

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. De Omgevingswet vervangt het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), waarbij Brzo-bedrijven nu worden aangeduid als ‘Seveso-inrichtingen’.

SEVESO omgevingsdiensten

Ook gaan per 1 januari 2024 de zes Brzo-omgevingsdiensten in Nederland opereren onder de nieuwe naam ‘Seveso-omgevingsdiensten’. De naamswijziging sluit aan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Zes van de 28 omgevingsdiensten in Nederland zijn gespecialiseerd in het toezicht op risicovolle bedrijven. De rol binnen het VTH-stelsel omvat de uitvoering van de VTH-taken, waarbij ze gebonden zijn aan beleid, wet- en regelgeving. De zes diensten zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, RUD Zuid-Limburg en DCMR.

Oorsprong naam Seveso

De naam Seveso verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië. In de buurt hiervan vond in 1976 een ontploffing in een chemische fabriek plaats. Dit leidde tot een Europese richtlijn om het risico op industriële ongevallen te verkleinen.

BRZO bedrijven

De regels voor Seveso-bedrijven staan niet langer in één besluit maar in drie:

Voor complexe bedrijven is de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor een Omgevingsvergunning milieu van toepassing. Dit geldt ook voor de milieu belastende activiteit Seveso-inrichting.

Animatie van de nieuwe Omgevingswet

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024.

Hoe werkt het melden van een ARIE bedrijf?

Reading Time: 4 minuten

In de volgende hoofdstukken behandelen we: hoe werkt het melden van een ARIE bedrijf? De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandigheden besluit. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven met vergelijkbare risico’s als bedrijven die volgens het Omgevingsbesluit zijn aangewezen als Seveso-inrichting: bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Als er bij ARIE-bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Om ook bij deze bedrijven zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, gelden voor hen in grote lijnen dezelfde regels als voor de Seveso-inrichtingen. Deze bedrijven zijn verplicht om een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) uit te voeren en deze periodiek – tenminste eens per 5 jaar – te evalueren.

Vanaf 1 januari 2023 is een herziene ARIE-regeling van kracht. Deze herziene ARIE-regeling, inclusief bijlagen, is gepubliceerd op 🌍wetten.overheid.nl

Controleren ARIE-plicht

Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is.

Dit doen zij door te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen zij in huis hebben – of kunnen hebben – en in welke hoeveelheden. Deze (categorieën) gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in 🌍 Bijlage I bij de herziene ARIE-regeling.

Vervolgens moet worden getoetst of de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uitkomen. Deze drempelwaarden zijn opgenomen in Bijlage I deel I en II bij de herziene ARIE-regeling.

Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uit? Dan is het bedrijf ARIE-plichtig.

Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen niet boven de drempelwaarden uit? Het bedrijf is dan niet ARIE-plichtig. Wél moet het bedrijf de sommatieregel toepassen die is opgenomen in Bijlage I deel III bij de herziene ARIE-regeling. 🌍Bijlage I deel III

Wie moeten zich melden als ARIE-bedrijf?

Bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben – of kunnen hebben – in hoeveelheden die boven de vastgestelde drempelwaarden uitkomen, zijn ARIE-plichtig. Zij moeten zich als ARIE-bedrijf melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hoe werkt het melden van een ARIE-bedrijf?

ARIE-plichtige bedrijven moeten zich melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan via het 🌍online meldformulier ARIE-bedrijven.

U logt in met een account of via eHerkenning en vult het meldingsformulier in voor elk ARIE-plichtig bedrijf/vestiging. Daarbij uploadt u een bestand met alle (mogelijk) aanwezige gevaarlijke stoffen.

Stapsgewijs ziet het meldproces voor ARIE-bedrijven er als volgt uit:

 • Bezoek de meldpagina voor ARIE-bedrijven. 🌍
 • Online autorisatie aanvragen. 🌍
 • Inloggen via account. ▼
 • Aanmelden kan door gebruik te maken van een account. U maakt een account aan voor elk ARIE-plichtig bedrijf/vestiging. Na het aanvragen van autorisatie, beoordelen wij uw account. Na goedkeuring wordt uw account geactiveerd en ontvangt u per e-mail bericht met het verzoek om een wachtwoord in te stellen. Het kan 5 werkdagen duren voordat u een autorisatiecode van ons ontvangt. Deze code heeft u nodig om in te loggen op het meldingenplatform.
 • Inloggen via eHerkenning. ▼
 • Ook het inloggen via eHerkenning wordt mogelijk gemaakt. Voor meer informatie over eHerkenning of het aanvragen van eHerkenning gaat u naar 🌍eherkenning.nl. Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag voor de juiste vestiging of KvK-structuur wordt gemachtigd.
 • Opgeven gevaarlijke stoffen. ▼
 • Bent u ingelogd, dan krijgt u een Excel bestand aangeboden. Dit is het bestand waarin de (mogelijk) aanwezige gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf/de vestiging waarvoor u een melding doet moeten worden opgegeven.
 • Het ingevulde Excel bestand moet u aan het eind van het meldingsproces uploaden als bijlage bij de melding.
 • ►DOWNLOAD 🌍‘uploadbestand ARIE-bedrijf’ EXCEL (De bestanden die u uploadt mogen bij elkaar opgeteld maximaal 25 MB groot zijn. Bijvoorbeeld: 1 bestand van 25 MB of 5 bestanden van elk 5 MB).

In het uploadbestand geeft u, per gevaarlijke stof of stofcategorie, aan:

 • de hoeveelheid die aanwezig is (of kan zijn) in tonnen vloeibaar
 • de hoeveelheid die aanwezig is (of kan zijn) in tonnen vast
 • de hoeveelheid die aanwezig is (of kan zijn) in tonnen gas
 • de aard van de stof. (In de kolom ‘aard’ voert u gegevens in over de fysieke vorm, concentratie of toestand van de stof, Niet voor iedere stof zal het nodig zijn om de aard te beschrijven. U kunt de kolom dan leeg laten.

Inspectieproces

Het inspectieproces voor ARIE-bedrijven is vergelijkbaar met het inspectieproces voor Seveso-inrichtingen De verplichtingen waaraan ARIE-bedrijven moeten voldoen zijn immers vergelijkbaar. 2 punten waarop een ARIE-inspectie afwijkt van een Seveso-inspectie: ARIE-inspecties worden, in tegenstelling tot Seveso-inspecties, uitsluitend door de Nederlandse Arbeidsinspectie uitgevoerd en nemen overwegend minder tijd in beslag.

Hieronder een mooi stuk van Rene van Dort, Process safety expert bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Met zijn visie op het VBS voor ARIE bedrijven.

RENÉ VAN DORT
PROCESS SAFETY EXPERT BIJ DE NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE

Bedrijven zien een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) nogal eens als een noodzakelijk kwaad. Toch is het dat niet. Veilig werken met gevaarlijke stoffen komt niet vanzelf, dat moeten werkgevers actief managen. Het veilig functioneren van een bedrijf heeft een relatie met het algemene beheer ervan.
Als veiligheid op orde is, komt dit ten goede aan processen zoals productie, kwaliteit, milieu, HRM, financiën, etcetera.
Het veiligheidsbeheerssysteem zoals gevraagd wordt in de Arie-regelgeving is samengesteld door Europese experts van bedrijven en overheden. Wat behelst dan zo’n veiligheidsbeheerssysteem? Onder andere de al aanwezige organisatie, procedures, verantwoordelijkheden, gebruiken en dergelijke. Niks nieuws onder de zon.
Deze standaardzaken zijn onderdeel van de zeven elementen van het veiligheidsbeheerssysteem:


de organisatie en het personeel
de identificatie en evaluatie van de gevaren en risico’s van zware ongevallen
de controle op de uitvoering
de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
de planning voor noodsituaties
het toezicht op de prestaties
controle en analyse

Het hart van een VBS is de identificatie en evaluatie van de gevaren en risico’s van zware ongevallen. Als je niet weet wat er kan gebeuren weet je immers ook niet welke maatregelen je moet treffen om deze risico’s te vermijden. Deze inventarisatie moet compleet zijn, je mag geen gevaren en processen vergeten. Het is daar-om belangrijk om de risicobeoordeling methodisch en zorgvuldig uit te voeren. Na implementatie van de maatregelen die voortkomen uit deze beoordeling dient gecheckt te worden of de getroffen maatregelen daadwerkelijk effectief zijn.

Het door een ARIE-bedrijf in te richten VBS dient een gepast niveau te verkrijgen. Ik verwacht dat veel
onderdelen van het VBS al aanwezig zijn in uw bedrijf. Het advies is om vooral gebruik te maken van de al aanwezige organisatie, procedures, afspraken en deze aan te vullen met de ontbrekende onderdelen van de elementen
.

Een VBS moet niet een “boek in de kast” worden. Daar wordt uw bedrijf niet veiliger van. Betrokkenheid van werknemers verkrijg je door zo veel als mogelijk dit VBS in eigen beheer gezamenlijk op te stellen. Een werkgever zal de toepassing moeten stimuleren en waarderen. Uiteindelijk met als doel slachtoffers onder werknemers te vermijden.

Met als spin-off een betere beheersing van de bedrijfsvoering.”

Een animatie van de logo van DG-360.

Bezoek onze Links pagina voor nog meer interessante en actuele links voor uw BRZO of ARIE bedrijf.

Sponsors logo’s zitten erop!

Reading Time: 2 minuten
Logo Noordkaap Challenge 2023 met logo DG-360 witte achtergrond

De Jeep Grand Cherokee is mooi gevuld met logo’s.

Het aftellen is begonnen! Over een aantal dagen beginnen wij aan onze Noordkaap Challenge 2023. Trots om organisatie Goodwill te ondersteunen in hun doel om een bijdrage te leveren aan ontspanning en emotieverwerking bij kinderen met een beperking en mensen met dementie.

De Jeep Grand Cherokee is mooi gevuld met de logo’s van onze sponsors. Bedankt voor jullie bijdrage!

Volg ons in onze reis naar de Noordkaap en bibber mee als wij jullie op de hoogte houden van onze Challenge in de sneeuw. Track&Trace ons!

winterlandschap donker vuurwerk

Onze Team naam: Trailhunters

Reading Time: < 1 minuut

Onze teamnaam Trailhunters (trail of tears) voor onze Noordkaap Challenge, waar komt die eigenlijk vandaan?

De ‘Trail of Tears’ was de gedwongen herplaatsing van de Ahniyvwiya indianenstam (mag je nog wel zeggen), van het oosten naar het westen van de Verenigde Staten rond het jaar 1838.

Deze stam staat nu beter bekend als de Cherokees. De auto waar wij in rijden, is vernoemd naar deze stam.

De tocht resulteerde in de dood van naar schatting 4000 Cherokee. In de Cherokee-taal heet deze gebeurtenis Nunna daul Isunyi, “het pad waarop we huilden”.

De Cherokee staan/stonden ook bekend om hun enorm sterke sociale cohesie en vooral de manier waarop zij met hun kinderen en ouderen omgingen.

Dit is dan weer een mooi bruggetje naar ons goede doel, de organisatie ‘Goodwill’.

Trail of Tears National Historic Trail Route by land (blue dots), water (blue line), other major routes (green line)

Startschot Noordkaap Challenge 2023

Reading Time: < 1 minuut

Yes, de Noordkaap Challenge gaat over avontuur…maar ook over het goede doel. Wij gaan rijden voor de organisatie Goodwill, waarvan Gerda Havertong ambassadeur is. Deze mooie organisatie levert een bijdrage aan ontspanning en emotieverwerking bij kinderen met een beperking en mensen met dementie.

Vrijdag 8 december 2023 klinkt het startschot voor deze Challenge.

Next Start Noordkaap Challenge: 
Welkom vanaf 8:00 uur, startschot om 9:00 uur

De temperaturen op de route.

De Nieuwe ARIE-Regeling. Valt mijn bedrijf hieronder?

Reading Time: 6 minuten

De Nieuwe ARIE-Regeling. Valt mijn bedrijf hieronder?

Door Christian Ackermans, DG-360, 6 mei 2023

Inleiding

Op 1 januari 2023 is er een nieuwe regeling van kracht voor bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke goederen opslaan. Deze bedrijven moeten een ARIE uitvoeren en zijn verplicht om net als BRZO bedrijven een VBS te voeren (zie bijlage 1b van de arbeidsomstandighedenregeling).

Wie zijn ARIE bedrijven?

Reeds vergunde BRZO bedrijven?

Op 1 februari van dit jaar waren er in Nederland 410 BRZO locaties. Hiervan waren er 268 een Hoge drempelinrichting (Upper tier) en 142 een lagedrempelinrichting (Lower tier). Dit is de afgelopen jaren niet zo heel veel veranderd.

Deze BRZO bedrijven moeten nu risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitvoeren, zoals alle andere bedrijven, maar voldoen vanwege de overige aspecten van de BRZO richtlijn verplichtingen reeds aan het overgrote gedeelte van de ARIE-regeling (eigenlijk alleen m.u.v. stoffen die onder huidcorrosie (subcategorie 1A,1B en 1C). Deze ARIE regelwijziging is dus niet superspannend voor BRZO bedrijven. Dit omdat deze als het goed is al voldoen aan alle aanvullende regels die voor ARIE-bedrijven gelden.

BRZO locaties in Europa (2018) 6 mei 2023

Bedrijven die nu (net) ónder de drempelwaarden van de BRZO richtlijn vallen

Volgens onze ambtelijke vrienden op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) schuilt er echter (te) veel gevaar in de bedrijven die (toevallig of strategisch) precies nét onder de lage drempelwaarden vallen. En wij kunnen ze daar geen ongelijk in geven eerlijk gezegd. Er zit in ze groep bedrijven inderdaad veel minder bewustwording en kennis van het handelen en opslaan van grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven moeten nu al risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) hebben, die ´actueel en volledig´ moet zijn.

💡

Ieder bedrijf met 1 FTE of meer (die samen meer dan 40 uur werken), moet een RI&E

kunnen tonen. Dit geldt niet alleen voor bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, maar voor alle bedrijven.

Echter moet een aantal van de bedrijven die niet onder de BRZO valt, maar wel veel gevaarlijke goederen opslaat, óók een Aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie opstellen (ARIE).

Omdat er geen meldingsplicht is voor deze groep bedrijven, weet de overheid ook niet hoe groot deze groep bedrijven is. De schatting is dat het om zo’n 200 bedrijven gaat.

💡

Wij denken overigens dat het er veel meer zijn…

Maar welke bedrijven moeten nu deze ARIE uitvoeren dan?

Om te bepalen of een bedrijf onder de ARIE valt, moet het bedrijf eerst weten of het niet (inmiddels) onder de BRZO valt. Of een bedrijf onder BRZO valt, wordt bepaald door twee, Europees gelijk getrokken tabellen die tonen bij de opslag van welke hoeveelheden gevaarlijke stoffen, het bedrijf onder de BRZO gaat vallen.

Hierin zijn 2 smaken:

hoge drempelinrichtingen en lage drempelinrichtingen

Of een bedrijf hoge of lage drempelinrichting is, bereken je aan de hand van de maximaal opgeslagen hoeveelheid gevaarlijke goederen per gevaar categorie.

Wij nemen aan dat uw bedrijf weet of ze al dan niet onder de BRZO drempel valt. Als uw bedrijf dat weet, weet uw bedrijf dus ook welke van de opgeslagen stoffen

onder welke categorie vallen. Aangezien wij dáár eigenlijk al niet van overtuigd zijn, hieronder 2 mogelijke uitkomsten op de volgende vraag:

💡

Weet uw bedrijf per opgeslagen gevaarlijk stof onder welke gevarencategorie

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 vallen?

JA

uw bedrijf weet inderdaad welke van de opgeslagen stoffen onder welke Gevarencategorieën vallen. Uw bedrijf heeft dus in de masterdata in het WMS ergens staan onder welke H-zinnen iedere gevaarlijke stof valt. Uw bedrijf weet dus dat het ónder de BRZO drempels valt. Mooi, dan kunt u nu berekenen of uw bedrijf in de categorie één stapje onder de BRZO valt, en dus ARIE plichtig is. Hiervoor geldt 30% van de drempelwaarden van de lage drempelwaarden van het BRZO.

NEE

uw bedrijf heeft deze gegevens niet ‘at their fingertips’.

In dit geval zult u aan de gang moeten om dit in kaart te brengen.

Wat moet u weten om deze BRZO/ARIE drempelwaarden uit te kunnen rekenen?

Om te weten welke stoffen gezien worden als gevaarlijke stof, zie bijlage 1 van de arbeidsomstandighedenregeling, na artikel 9.5. Helaas kunt u niet op pagina zoeken, dat is bij deze een tip voor de managers van deze overheidswebsite. Maar dan weet je eigenlijk nog niet zoveel. De tabellen zijn namelijk niet onderverdeeld in de ADR klassen, en uw masterdata ongetwijfeld wel. Uw bedrijf weet waarschijnlijk (hopelijk) wél welke gevarenklasse u opslaat (vast 2/3/4/6/8 en/of 9).

De tabellen zijn onderverdeeld in de CLP/GHS categorieën.

Als u nu wilt weten of u onder de ARIE regeling valt (en heel misschien stiekem ook al lang onder de BRZO), trommel dan per opgeslagen product (SKU), dus alles met een ADR gevarenlabel, inclusief LQ én EQ, de MSDS/Vib naar boven. Vergeet daarbij de CRM stoffen niet. Inventariseer dan per stof de volgende variabelen:

 1. Welke classificatie heeft de stof (hdst 2.1 vd MSDS/ViB)
 2. Welke H-zinnen heeft de stof? (hdst 2.1 vd MSDS/ViB)
 3. In geval van een klasse 3, wat is het kookpunt? (hdst 9 MSDS/ViB)

Deze classificatie en H-zinnen moet je dan vergelijken met de tabel “Gevarencategorieën overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008”.

Als u niet voldoende informatie op uw MSDS heeft staan, kunt u in de SER database zoeken op naam, CAS nummer of EU nummer. NB: In het geval uw MSDS niet goed is, is ons dringende advies dan de producent/leverancier ervan in het vervolg een tijdige update te laten leveren.

Ok, dit klinkt als een hoop werk, en dat is het ook. En nu moet u de berekening er nog op los laten, want u heeft uiteraard allerlei SKU’s staan. U denkt dat hiervoor wel een rekentool beschikbaar zal zijn gesteld vanuit de overheid. Helaas, niet dus.

Indien gewenst kunnen en zullen wij dit voor u berekenen. Daarvoor hebben wij echter bovenstaande 3 variabelen per SKU nodig. In het geval uw bedrijf deze informatie niet beschikbaar heeft adviseren we u per direct te stoppen met het (tijdelijk) opslaan van gevaarlijke goederen. Want als er nu iets fout gaat, bent u in overtreding en kunt u hoge boetes verwachten.

Een paar huis-tuin en keuken voorbeelden

Product: Cif Perfect Finish Limescale van Unilever

Dat dit in een consumentenverpakkingen zit en dus LQ is, en daarmee een klasse 8 verpakkingsgroep III is, maakt verder niet zoveel uit. Zeker het feit dat het een LQ is, maakt voor de ARIE regeling NIETS uit!

Heeft H-zinnen: H-290 en

H-314

Classificatie “metaal corrosief & skin corrosief”

Dit product valt niet onder de BRZO-regelgeving, het wordt niet genoemd in de Seveso-tabel. Echter, het valt zeker wel in de ARIE richtlijn, onder de post C1. Zodra u 15 ton van dit product

opslaat, bent u ARIE plichtig.

Stel, 435 ml per fles, 6 flessen per doos, 150 dozen op een blokker. Dan praten we dus over ongeveer 400 liter per pallet. Zodra u in de buurt van 40 pallets opslaat van dit soort producten bent u dus ARIE-plichtig.

Product; Vodka 40%

Verpakt in een IBC, is voor B2B doeleinden (uiteraard 🤗). Dit Is een klasse 3, verpakkingsgroep III. Heeft de H-zin

H226

Classificatie “Flammable liquid 3, kookpunt van 83 graden”

Valt onder post P5c, drempelwaarde is 1500 ton. Hier mag je dus 1500 IBC´s van hebben staan.

Product; Axe/Rexona/Andrelon aerosols (deo-spuitbussen (op alcohol basis))

Zit in aerosols, zit in consumentenverpakkingen, zijn allemaal LQ´s van klasse 2.1.

H-225

Classificatie “Flam. Gas 1”.

Valt onder post P3a, drempelwaarde 150 ton netto voor de BRZO. Echter is in de ARIE regeling deze post niet opgenomen 5 . Hiervan mag je dus zoveel hebben staan

als je wilt, zonder een ARIE verplichting te hebben. Tot 150 ton netto uiteraard, want dan zit je op de BRZO lage drempel.

Een spuitbusje heeft netto 150 ml inhoud, dus je mag max 1.000.000 deo-busjes op voorraad hebben totdat je de BRZO grens bereikt. Zeg 6 Spuitbussen op een schaal, 55 schalen op een slag, 8 slagen op een pallet. Dus netto +/- 2500 busjes per pallet, je mag dus max 400 pallets op voorraad hebben.

Isopyrazam (fungicide van Syngenta)

Is een klasse 6.1 verpakkingsgroep III, bijkomend zeer milieugevaarlijk H-zinnen:

H-302 H-331 H3361d H410.

De H-331 is het stringentste regime. Dus valt de hele stof onder post H2, drempelwaarde 15 ton. 5 P3 a/b & P4 ontbreken in lijst categorieën gevaarlijke stoffen.

Bronnen

SER ARIE Regeling in werking

SER Grenswaarden Gevaarlijke Stoffen

OVERHEID Wettenbank

TOXIC Sdu ARIE Regeling

BHV Is een RI&E verplicht voor mijn bedrijf?

DEPARTEMENT Omgeving Drempelwaarden voor categorieën van gevaarlijke stoffen 

DG-360° Het veiligheidsbeheersysteem voor BRZO & ARIE bedrijven

Reading Time: 2 minuten

Voor bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) is het voorkomen van (zware) ongevallen van cruciaal belang. Het waarborgen van de veiligheid bij het opslaan, verwerken en afvoeren van gevaarlijke stoffen is een continu proces.

Of een bedrijf valt onder de BRZO-wetgeving is afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig is. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder deze regelgeving vallen, en zij zijn verplicht een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) te implementeren en werkend te houden.

Uit rapportages van de overheidstoezichthouders zoals die jaarlijks door hun samenwerkingsverband BRZO+ worden geopenbaard komt naar voren dat er ieder jaar gemiddeld bij 60% van de BRZO-bedrijven overtredingen van de wet- en regelgeving worden geconstateerd. Dit werkt dus niet optimaal.

Wat is een veiligheidsbeheersysteem?

Een VBS is een managementsysteem op het gebied van de beheersing van veiligheidsrisico’s. Een goed veiligheidsbeheerssysteem begint bij de betrokkenheid van alle medewerkers, waardoor het veiligheidsbesef en –bewustzijn wordt gestimuleerd.

De meeste bedrijven hebben een VBS dat bestaat uit meerdere managementprocedures voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering. Vaak is het wettelijk verplichte preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen “verborgen” in afzonderlijke hoofdstukken en zelden is er een samenvatting waarin de VBS-eisen aan de orde komen.

Hét veiligheidsbeheersysteem van nu – DG-360°

Als u op zoek bent naar een hoogwaardig veiligheidsbeheersysteem dan hoeft u niet meer verder te zoeken. Onze software maakt het mogelijk om met één druk op de knop een volledig overzicht te krijgen van alles wat u moet weten omtrent uw bedrijf. Daarnaast maakt u het met het veiligheidsbeheersysteem een stuk eenvoudiger om aan de nodige regelgeving te voldoen.

DG-360° bestaat uit een document managementsysteem, een incidentenregistratiesysteem en actie-opvolg-systeem, een digitaal formulieren en controleronde module en een geïntegreerd opleidingsregister. Dit alles wordt weergegeven in een overzichtelijk dashboard, welke modulair kan worden aangepast aan de functies, rollen en hiërarchie van het bedrijf.

Dit zorgt voor real-time inzicht, zowel op de werkvloer áls voor het middenkader en in de boardroom. Hierdoor zal de periodieke inspectie aanzienlijk minder tijd in beslag zal nemen, tijd die u als ondernemer zijnde maar al te goed kunt gebruiken.

Neem contact met ons op en wij beantwoorden al uw vragen voor een probleemloze overgang op ons State of the Art Veiligheidsbeheersysteem.

Is uw veiligheidsbeheersysteem op orde?

Reading Time: 3 minuten

De Seveso III richtlijn heeft ertoe geleidt dat de VBS-elementen in Nederland in de BRZO2015 zijn ingepast. Inrichtingen dienen een veiligheidsbeheersysteem te implementeren op basis van deze richtlijnen. De details van de wet zijn summier en kunnen verschillend worden geïnterpreteerd, wat heeft geleid tot een lappendeken aan documenten en formulieren.

Uit rapportages van de overheidstoezichthouders zoals die jaarlijks door hun samenwerkingsverband BRZO+ worden geopenbaard komt naar voren dat er ieder jaar gemiddeld bij 60% van de BRZO-bedrijven overtredingen van de wet- en regelgeving worden geconstateerd. Dit werkt dus niet optimaal.

Overzicht en controle met DG-360

Veiligheidsbeheersysteem DG-360

DG-360 is een super wendbaar, cloud-based platform waarop u uw veiligheidsbeheersysteem voor gevaarlijke goederen met behulp van de nieuwste digitale technieken bijhoudt, controleert en up-to-date houdt met veranderende wetgeving.
Het bestaat uit een document managementsysteem, een incidentenregistratiesysteem en actie-opvolg-systeem, een digitaal formulieren en controleronde module en een geïntegreerd opleidingsregister. Dit alles wordt weergegeven in een overzichtelijk dashboard, welke modulair kan worden aangepast aan de functies, rollen en hiërarchie van het bedrijf.

DG-360 is opgericht om de VBS-plicht van BRZO-bedrijven vanuit 1 platform in te kunnen richten, maar richt zich óók op de bedrijven die (net) onder de drempelwaarden van de BRZO vallen. Dit zijn bedrijven die wel PGS15 opslaglocaties hebben, maar niet óver de drempelwaarden gaan. Deze bedrijven met gevaarlijke stoffen hebben vaak een onvolledig of minder robuust veiligheidsbeheersysteem dan de BRZO-bedrijven waarvoor het VBS een wettelijke verplichting is. Met zicht op de aankomende nieuwe omgevingswet (´verwacht´ in januari 2023) is het van belang dat ook deze bedrijven zich aan de (veranderende) wet- en regelgeving houden. DG-360 ondersteunt hierin met alle functionaliteiten en veiligheidslessen van de BRZO- bedrijven, maar dan in schaal aangepast aan deze groep bedrijven.

DG-360 app
Dashboard laptop
DG-360 mobile app

De prijs? Die bepaal je zelf!

Stel, je hebt een aantal gesprekken gehad over je nieuwe veiligheidsbeheersysteem. Je weet wat het voor je kan betekenen, welke functionaliteiten het systeem heeft en bent op de hoogte gesteld van alle ins en outs. Dan rest enkel nog de vraag: “Hoeveel gaat dat kosten?”
En als je die vraag aan Christian Ackermans, co-founder van DG-360 stelt, dan kan je een tegenvraag verwachten. Namelijk: ‘Wat wil je eraan uitgeven?’. “Dat is best een confronterende vraag”, vertelt Ackermans, “maar als wij ons werk goed gedaan hebben komt de klant altijd met een schappelijke prijs over de brug. Ze zijn zich ervan bewust dat wij een stukje verantwoordelijkheid voor de veiligheid op ons nemen en beseffen wat dat waard is.”

Als iemand bij het krijgen van die vraag terugdeinst, dan weet je ook waar je aan toe bent. Ackermans: “Als iemand de vraag echt niet kan beantwoorden, dan is het vaak niet de persoon die deze beslissing kan maken. Dat kan niet in zijn/haar rol of functie zitten, maar dat hangt vaak ook heel erg samen met de persoonlijkheid van degene die tegenover je zit. Wij geloven in het DISC principe en afhankelijk van onze gesprekspartner kiezen we een bepaalde weg.”

En als iemand nou een onzinbedrag noemt? “Dat is gelukkig nog nooit gebeurd, maar als dat wel het geval zou zijn weten we gewoon dat de klant niet overtuigd is”, stelt Ackermans. “Even goede vrienden. Misschien hebben ze meer tijd nodig, of zijn ze toch op zoek naar een ander systeem, dat kan. Wij vertellen ze precies wat ze kunnen verwachten en omdat klanten zelf de prijs bepalen moet dat ook echt overeenkomen met wat ze krijgen. Daardoor zijn we veel minder aan het onderhandelen en verkopen en komen we echt tot de kern.”

Benieuwd hoe u uw veiligheidsbeheersysteem kunt verbeteren?
Neem dan contact met ons op!
CONTACT


DG-360 op Nationaal Congres BRZO

Reading Time: 2 minuten Oktober was de maand van de BRZO. Zie hier de Visie van DG-360 en enkele exclusieve ´behind the scene´ foto´s.