1 januari 2024: De nieuwe Omgevingswet

Reading Time: < 1 minuut

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. De Omgevingswet vervangt het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), waarbij Brzo-bedrijven nu worden aangeduid als ‘Seveso-inrichtingen’.

SEVESO omgevingsdiensten

Ook gaan per 1 januari 2024 de zes Brzo-omgevingsdiensten in Nederland opereren onder de nieuwe naam ‘Seveso-omgevingsdiensten’. De naamswijziging sluit aan bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Zes van de 28 omgevingsdiensten in Nederland zijn gespecialiseerd in het toezicht op risicovolle bedrijven. De rol binnen het VTH-stelsel omvat de uitvoering van de VTH-taken, waarbij ze gebonden zijn aan beleid, wet- en regelgeving. De zes diensten zijn Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Regio Nijmegen, RUD Zuid-Limburg en DCMR.

Oorsprong naam Seveso

De naam Seveso verwijst naar een gemeente in het noorden van Italië. In de buurt hiervan vond in 1976 een ontploffing in een chemische fabriek plaats. Dit leidde tot een Europese richtlijn om het risico op industriële ongevallen te verkleinen.

BRZO bedrijven

De regels voor Seveso-bedrijven staan niet langer in één besluit maar in drie:

Voor complexe bedrijven is de uitgebreide voorbereidingsprocedure voor een Omgevingsvergunning milieu van toepassing. Dit geldt ook voor de milieu belastende activiteit Seveso-inrichting.

Animatie van de nieuwe Omgevingswet

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de nieuwe Omgevingswet. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024.

Hoe werkt het melden van een ARIE bedrijf?

Reading Time: 4 minuten

In de volgende hoofdstukken behandelen we: hoe werkt het melden van een ARIE bedrijf? De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandigheden besluit. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven met vergelijkbare risico’s als bedrijven die volgens het Omgevingsbesluit zijn aangewezen als Seveso-inrichting: bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Als er bij ARIE-bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Om ook bij deze bedrijven zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken, gelden voor hen in grote lijnen dezelfde regels als voor de Seveso-inrichtingen. Deze bedrijven zijn verplicht om een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) uit te voeren en deze periodiek – tenminste eens per 5 jaar – te evalueren.

Vanaf 1 januari 2023 is een herziene ARIE-regeling van kracht. Deze herziene ARIE-regeling, inclusief bijlagen, is gepubliceerd op ?wetten.overheid.nl

Controleren ARIE-plicht

Bedrijven moeten zelf controleren of de ARIE-regeling voor hen van toepassing is.

Dit doen zij door te inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen zij in huis hebben – of kunnen hebben – en in welke hoeveelheden. Deze (categorieën) gevaarlijke stoffen zijn opgenomen in ? Bijlage I bij de herziene ARIE-regeling.

Vervolgens moet worden getoetst of de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uitkomen. Deze drempelwaarden zijn opgenomen in Bijlage I deel I en II bij de herziene ARIE-regeling.

Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uit? Dan is het bedrijf ARIE-plichtig.

Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen niet boven de drempelwaarden uit? Het bedrijf is dan niet ARIE-plichtig. Wél moet het bedrijf de sommatieregel toepassen die is opgenomen in Bijlage I deel III bij de herziene ARIE-regeling. ?Bijlage I deel III

Wie moeten zich melden als ARIE-bedrijf?

Bedrijven die gevaarlijke stoffen in huis hebben – of kunnen hebben – in hoeveelheden die boven de vastgestelde drempelwaarden uitkomen, zijn ARIE-plichtig. Zij moeten zich als ARIE-bedrijf melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Hoe werkt het melden van een ARIE-bedrijf?

ARIE-plichtige bedrijven moeten zich melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan via het ?online meldformulier ARIE-bedrijven.

U logt in met een account of via eHerkenning en vult het meldingsformulier in voor elk ARIE-plichtig bedrijf/vestiging. Daarbij uploadt u een bestand met alle (mogelijk) aanwezige gevaarlijke stoffen.

Stapsgewijs ziet het meldproces voor ARIE-bedrijven er als volgt uit:

 • Bezoek de meldpagina voor ARIE-bedrijven. ?
 • Online autorisatie aanvragen. ?
 • Inloggen via account. ▼
 • Aanmelden kan door gebruik te maken van een account. U maakt een account aan voor elk ARIE-plichtig bedrijf/vestiging. Na het aanvragen van autorisatie, beoordelen wij uw account. Na goedkeuring wordt uw account geactiveerd en ontvangt u per e-mail bericht met het verzoek om een wachtwoord in te stellen. Het kan 5 werkdagen duren voordat u een autorisatiecode van ons ontvangt. Deze code heeft u nodig om in te loggen op het meldingenplatform.
 • Inloggen via eHerkenning. ▼
 • Ook het inloggen via eHerkenning wordt mogelijk gemaakt. Voor meer informatie over eHerkenning of het aanvragen van eHerkenning gaat u naar ?eherkenning.nl. Zorg ervoor dat u bij uw aanvraag voor de juiste vestiging of KvK-structuur wordt gemachtigd.
 • Opgeven gevaarlijke stoffen. ▼
 • Bent u ingelogd, dan krijgt u een Excel bestand aangeboden. Dit is het bestand waarin de (mogelijk) aanwezige gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf/de vestiging waarvoor u een melding doet moeten worden opgegeven.
 • Het ingevulde Excel bestand moet u aan het eind van het meldingsproces uploaden als bijlage bij de melding.
 • ►DOWNLOAD ?‘uploadbestand ARIE-bedrijf’ EXCEL (De bestanden die u uploadt mogen bij elkaar opgeteld maximaal 25 MB groot zijn. Bijvoorbeeld: 1 bestand van 25 MB of 5 bestanden van elk 5 MB).

In het uploadbestand geeft u, per gevaarlijke stof of stofcategorie, aan:

 • de hoeveelheid die aanwezig is (of kan zijn) in tonnen vloeibaar
 • de hoeveelheid die aanwezig is (of kan zijn) in tonnen vast
 • de hoeveelheid die aanwezig is (of kan zijn) in tonnen gas
 • de aard van de stof. (In de kolom ‘aard’ voert u gegevens in over de fysieke vorm, concentratie of toestand van de stof, Niet voor iedere stof zal het nodig zijn om de aard te beschrijven. U kunt de kolom dan leeg laten.

Inspectieproces

Het inspectieproces voor ARIE-bedrijven is vergelijkbaar met het inspectieproces voor Seveso-inrichtingen De verplichtingen waaraan ARIE-bedrijven moeten voldoen zijn immers vergelijkbaar. 2 punten waarop een ARIE-inspectie afwijkt van een Seveso-inspectie: ARIE-inspecties worden, in tegenstelling tot Seveso-inspecties, uitsluitend door de Nederlandse Arbeidsinspectie uitgevoerd en nemen overwegend minder tijd in beslag.

Hieronder een mooi stuk van Rene van Dort, Process safety expert bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Met zijn visie op het VBS voor ARIE bedrijven.

RENÉ VAN DORT
PROCESS SAFETY EXPERT BIJ DE NEDERLANDSE ARBEIDSINSPECTIE

Bedrijven zien een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) nogal eens als een noodzakelijk kwaad. Toch is het dat niet. Veilig werken met gevaarlijke stoffen komt niet vanzelf, dat moeten werkgevers actief managen. Het veilig functioneren van een bedrijf heeft een relatie met het algemene beheer ervan.
Als veiligheid op orde is, komt dit ten goede aan processen zoals productie, kwaliteit, milieu, HRM, financiën, etcetera.
Het veiligheidsbeheerssysteem zoals gevraagd wordt in de Arie-regelgeving is samengesteld door Europese experts van bedrijven en overheden. Wat behelst dan zo’n veiligheidsbeheerssysteem? Onder andere de al aanwezige organisatie, procedures, verantwoordelijkheden, gebruiken en dergelijke. Niks nieuws onder de zon.
Deze standaardzaken zijn onderdeel van de zeven elementen van het veiligheidsbeheerssysteem:


de organisatie en het personeel
de identificatie en evaluatie van de gevaren en risico’s van zware ongevallen
de controle op de uitvoering
de wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
de planning voor noodsituaties
het toezicht op de prestaties
controle en analyse

Het hart van een VBS is de identificatie en evaluatie van de gevaren en risico’s van zware ongevallen. Als je niet weet wat er kan gebeuren weet je immers ook niet welke maatregelen je moet treffen om deze risico’s te vermijden. Deze inventarisatie moet compleet zijn, je mag geen gevaren en processen vergeten. Het is daar-om belangrijk om de risicobeoordeling methodisch en zorgvuldig uit te voeren. Na implementatie van de maatregelen die voortkomen uit deze beoordeling dient gecheckt te worden of de getroffen maatregelen daadwerkelijk effectief zijn.

Het door een ARIE-bedrijf in te richten VBS dient een gepast niveau te verkrijgen. Ik verwacht dat veel
onderdelen van het VBS al aanwezig zijn in uw bedrijf. Het advies is om vooral gebruik te maken van de al aanwezige organisatie, procedures, afspraken en deze aan te vullen met de ontbrekende onderdelen van de elementen
.

Een VBS moet niet een “boek in de kast” worden. Daar wordt uw bedrijf niet veiliger van. Betrokkenheid van werknemers verkrijg je door zo veel als mogelijk dit VBS in eigen beheer gezamenlijk op te stellen. Een werkgever zal de toepassing moeten stimuleren en waarderen. Uiteindelijk met als doel slachtoffers onder werknemers te vermijden.

Met als spin-off een betere beheersing van de bedrijfsvoering.”

Een animatie van de logo van DG-360.

Bezoek onze Links pagina voor nog meer interessante en actuele links voor uw BRZO of ARIE bedrijf.

Sponsors logo’s zitten erop!

Reading Time: 2 minuten
Logo Noordkaap Challenge 2023 met logo DG-360 witte achtergrond

De Jeep Grand Cherokee is mooi gevuld met logo’s.

Het aftellen is begonnen! Over een aantal dagen beginnen wij aan onze Noordkaap Challenge 2023. Trots om organisatie Goodwill te ondersteunen in hun doel om een bijdrage te leveren aan ontspanning en emotieverwerking bij kinderen met een beperking en mensen met dementie.

De Jeep Grand Cherokee is mooi gevuld met de logo’s van onze sponsors. Bedankt voor jullie bijdrage!

Volg ons in onze reis naar de Noordkaap en bibber mee als wij jullie op de hoogte houden van onze Challenge in de sneeuw. Track&Trace ons!

winterlandschap donker vuurwerk

Onze Team naam: Trailhunters

Reading Time: < 1 minuut

Onze teamnaam Trailhunters (trail of tears) voor onze Noordkaap Challenge, waar komt die eigenlijk vandaan?

De ‘Trail of Tears’ was de gedwongen herplaatsing van de Ahniyvwiya indianenstam (mag je nog wel zeggen), van het oosten naar het westen van de Verenigde Staten rond het jaar 1838.

Deze stam staat nu beter bekend als de Cherokees. De auto waar wij in rijden, is vernoemd naar deze stam.

De tocht resulteerde in de dood van naar schatting 4000 Cherokee. In de Cherokee-taal heet deze gebeurtenis Nunna daul Isunyi, “het pad waarop we huilden”.

De Cherokee staan/stonden ook bekend om hun enorm sterke sociale cohesie en vooral de manier waarop zij met hun kinderen en ouderen omgingen.

Dit is dan weer een mooi bruggetje naar ons goede doel, de organisatie ‘Goodwill’.

Trail of Tears National Historic Trail Route by land (blue dots), water (blue line), other major routes (green line)

Startschot Noordkaap Challenge 2023

Reading Time: < 1 minuut

Yes, de Noordkaap Challenge gaat over avontuur…maar ook over het goede doel. Wij gaan rijden voor de organisatie Goodwill, waarvan Gerda Havertong ambassadeur is. Deze mooie organisatie levert een bijdrage aan ontspanning en emotieverwerking bij kinderen met een beperking en mensen met dementie.

Vrijdag 8 december 2023 klinkt het startschot voor deze Challenge.

Next Start Noordkaap Challenge: 
Welkom vanaf 8:00 uur, startschot om 9:00 uur

De temperaturen op de route.